* Số điện thoại đường dây nóng: 0254 388 1717

Email: c2quangtrungcd@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/c2quangtrungcd

* Số điện thoại trực văn thư giờ hành chính: 0254 388 1205 (Cô: Nguyễn Thị Tường Vy)

* Số điện thoại di động hiệu trưởng: 0908 048 449 (Thầy: Trần Thạnh)

Email: thanhtransn@gmail.com

* Số điện thoại Hiệu phó chuyên môn: 0909 613 304 (Thầy Nguyễn Danh Hy)

Email: nguyendanhhy1962@gmail.com