THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 61

GVCN: Nguyễn Thị Bích Vân

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin - Phương

Th.Dục - Lê.Huệ

Văn - Dư

Lí - Đạo

Địa - Q.Thắng

NNgữ - Th.Vân

 

 

CNghệ - Oanh

Th.Dục - Lê.Huệ

Văn - Dư

NNgữ - Th.Vân

Văn - Dư

NNgữ - Th.Vân

 

 

KHTN(SH) - Tr.Hoa

Sử - Tr.Thúy

Toán - Minh

 

KHTN(SH) - Tr.Hoa

Toán - Minh

 

 

Văn - Dư

Toán - Minh

Toán - Minh

 

GDCD - Ng.Hiền

Nhạc - B.Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

KHTN(SH) - Tr.Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Sử - Tr.Thúy

 

 

 

 

 

 

 

MT - Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 62

GVCN: Đinh Thị Hoài Thanh

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

KHTN(SH) - Tr.Hoa

MT - Thảo

KHTN(SH) - Tr.Hoa

Th.Dục - Lê.Huệ

Toán - Minh

Nhạc - B.Vân

 

 

Toán - Minh

CNghệ - Oanh

KHTN(SH) - Tr.Hoa

Th.Dục - Lê.Huệ

Toán - Minh

Văn - H.Thanh

 

 

Toán - Minh

NNgữ - Th.Vân

Văn - H.Thanh

 

Địa - Q.Thắng

Sử - Tr.Thúy

 

 

Tin - Phương

NNgữ - Th.Vân

Văn - H.Thanh

 

Sử - Tr.Thúy

NNgữ - Th.Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Văn - H.Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Lí - Đạo

 

 

 

 

 

 

 

GDCD - Ng.Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 63

GVCN: Nguyễn Thị Thùy Dung

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - Vĩnh

Lí - Đạo

Toán - Minh

Sử - Thủy

Văn - Vĩnh

KHTN(SH) - Dung

 

 

Sử - Thủy

Toán - Minh

CNghệ - Oanh

Tin - Phương

Văn - Vĩnh

Văn - Vĩnh

 

 

KHTN(SH) - Dung

Toán - Minh

Th.Dục - Lê.Huệ

 

GDCD - Ng.Hiền

Địa - Q.Thắng

 

 

Toán - Minh

Nhạc - B.Vân

Th.Dục - Lê.Huệ

 

NNgữ - Th.Vân

MT - Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

NNgữ - Th.Vân

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - Th.Vân

 

 

 

 

 

 

 

KHTN(SH) - Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 64

GVCN: Đặng Văn Dư

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

KHTN(SH) - Dung

MT - D.Anh

Th.Dục - Lê.Huệ

Văn - Dư

Văn - Dư

Toán - Phương

 

 

Toán - Phương

NNgữ - Lương

Th.Dục - Lê.Huệ

Văn - Dư

Lí - Đạo

KHTN(SH) - Dung

 

 

Văn - Dư

Nhạc - B.Vân

NNgữ - Lương

 

CNghệ - Oanh

KHTN(SH) - Dung

 

 

GDCD - ViLa

Địa - X.Hương

NNgữ - Lương

 

Sử - Thủy

Sử - Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Tin - Phương

 

 

 

 

 

 

 

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 65

GVCN: Phan Thị Hoàng Oanh

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

NNgữ - K.Chi

KHTN(SH) - Diễm

NNgữ - K.Chi

Nhạc - B.Vân

Th.Dục - Tuấn

Toán - Ngọc

 

 

NNgữ - K.Chi

Địa - X.Hương

Sử - Thủy

MT - D.Anh

Th.Dục - Tuấn

Lí - Oanh

 

 

Toán - Ngọc

Tin - Phương

KHTN(SH) - Diễm

 

Sử - Thủy

Văn - Vĩnh

 

 

Toán - Ngọc

CNghệ - Long

KHTN(SH) - Diễm

 

Văn - Vĩnh

Văn - Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Toán - Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

Văn - Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

GDCD - ViLa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 66

GVCN: Đỗ Thị Thúy Diễm

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán - Tr.Dũng

Th.Dục - Tuấn

Văn - H.Thanh

MT - D.Anh

Lí - Oanh

NNgữ - Lương

 

 

Toán - Tr.Dũng

Th.Dục - Tuấn

Tin - Minh

KHTN(SH) - Diễm

Sử - Th.Hiền

Nhạc - B.Vân

 

 

GDCD - ViLa

NNgữ - Lương

Toán - Tr.Dũng

 

Văn - H.Thanh

Văn - H.Thanh

 

 

Sử - Th.Hiền

NNgữ - Lương

Toán - Tr.Dũng

 

Văn - H.Thanh

Địa - X.Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

KHTN(SH) - Diễm

 

 

 

 

 

 

 

KHTN(SH) - Diễm

 

 

 

 

 

 

 

CNghệ - Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 67

GVCN: La Bình Minh

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - Dư

Nhạc - B.Vân

Toán - Ngọc

KHTN(SH) - Diễm

Toán - Ngọc

Lí - Oanh

 

 

MT - D.Anh

KHTN(SH) - Diễm

NNgữ - K.Chi

Sử - Th.Hiền

CNghệ - Long

Toán - Ngọc

 

 

Sử - Th.Hiền

Th.Dục - Tuấn

Văn - Dư

 

Văn - Dư

Toán - Ngọc

 

 

Địa - X.Hương

Th.Dục - Tuấn

Văn - Dư

 

GDCD - ViLa

Tin - Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

NNgữ - K.Chi

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - K.Chi

 

 

 

 

 

 

 

KHTN(SH) - Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 71

GVCN: Hà Thị Thanh Thủy

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Địa - ViLa

Toán - Phương

Địa - ViLa

Văn - Nhì

Sinh - Tâm

Văn - Nhì

 

 

Tin - D.Chi

Toán - Phương

Lí - Hưng

Văn - Nhì

Sử - Thủy

Tin - D.Chi

 

 

Toán - Phương

CNghệ - Đạo

Nhạc - Thảo

Sử - Thủy

NNgữ - K.Chi

Sinh - Tâm

 

 

NNgữ - K.Chi

MT - D.Anh

Văn - Nhì

 

NNgữ - K.Chi

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

GDCD - Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Th.Dục - Thành

 

 

 

 

 

 

 

Th.Dục - Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 72

GVCN: Phạm Duy Đạo

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Sử - Thủy

Th.Dục - Thành

Sinh - Tâm

Toán - Phương

NNgữ - K.Chi

Tin - D.Chi

 

 

Địa - ViLa

Th.Dục - Thành

Nhạc - Thảo

Văn - H.Anh

NNgữ - K.Chi

Toán - Phương

 

 

NNgữ - K.Chi

Địa - ViLa

Tin - D.Chi

Sinh - Tâm

CNghệ - Đạo

Toán - Phương

 

 

MT - D.Anh

Toán - Phương

Sử - Thủy

 

Lí - Hưng

Văn - H.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Văn - H.Anh

 

 

 

 

 

 

 

Văn - H.Anh

 

 

 

 

 

 

 

GDCD - Vĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 73

GVCN: Trần Hải Anh

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - H.Anh

Toán - C.Vân

Tin - D.Chi

Văn - H.Anh

Sử - Thủy

Th.Dục - Thành

 

 

Văn - H.Anh

Toán - C.Vân

NNgữ - K.Loan

Sinh - Tâm

Địa - ViLa

Th.Dục - Thành

 

 

Tin - D.Chi

NNgữ - K.Loan

Sử - Thủy

Toán - C.Vân

Sinh - Tâm

Lí - Hưng

 

 

Nhạc - Thảo

NNgữ - K.Loan

Địa - ViLa

 

Toán - C.Vân

MT - D.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

CNghệ - Đạo

 

 

 

 

 

 

 

GDCD - H.Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Văn - H.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 74

GVCN: Nguyễn Văn Vĩnh

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin - D.Chi

Toán - Q.Thái

Sử - Thủy

Toán - Q.Thái

CNghệ - Đạo

Văn - Vĩnh

 

 

Văn - Vĩnh

Toán - Q.Thái

Sinh - H.Hương

Toán - Q.Thái

Sinh - H.Hương

Địa - Q.Thắng

 

 

Th.Dục - Thành

Văn - Vĩnh

NNgữ - K.Loan

Tin - D.Chi

Lí - Hưng

Sử - Thủy

 

 

Th.Dục - Thành

Văn - Vĩnh

Địa - Q.Thắng

 

MT - D.Anh

GDCD - H.Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Nhạc - Thảo

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - K.Loan

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - K.Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 75

GVCN: Trương Thị Thúy

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - Hồng

NNgữ - K.Loan

Toán - C.Thái

Th.Dục - Trung

Toán - C.Thái

NNgữ - K.Loan

 

 

Văn - Hồng

NNgữ - K.Loan

Địa - Q.Thắng

Th.Dục - Trung

Toán - C.Thái

Sinh - H.Hương

 

 

Toán - C.Thái

Nhạc - Thảo

Lí - Hưng

CNghệ - Đạo

Sử - Tr.Thúy

MT - D.Anh

 

 

GDCD - H.Anh

Tin - Ngọc

Sinh - H.Hương

 

Văn - Hồng

Địa - Q.Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Văn - Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Tin - Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

Sử - Tr.Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 76

GVCN: Nguyễn Thị Hiền

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán - C.Thái

Văn - H.Anh

Nhạc - Thảo

Toán - C.Thái

NNgữ - Th.Vân

GDCD - H.Anh

 

 

Tin - Ngọc

Văn - H.Anh

Toán - C.Thái

Toán - C.Thái

NNgữ - Th.Vân

Văn - H.Anh

 

 

Th.Dục - Hùng

Tin - Ngọc

Sinh - H.Hương

MT - D.Anh

Sinh - H.Hương

Văn - H.Anh

 

 

Th.Dục - Hùng

Sử - Tr.Thúy

Địa - Ng.Hiền

 

CNghệ - Đạo

Sử - Tr.Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Lí - Hưng

 

 

 

 

 

 

 

Địa - Ng.Hiền

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - Th.Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 77

GVCN: Nguyễn Trọng Dũng

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - Bích

NNgữ - Th.Vân

Toán - Tr.Dũng

NNgữ - Th.Vân

Sử - Tr.Thúy

GDCD - T.Loan

 

 

Văn - Bích

Văn - Bích

Toán - Tr.Dũng

CNghệ - Đạo

Lí - Hưng

Sử - Tr.Thúy

 

 

Toán - Tr.Dũng

Văn - Bích

Địa - Ng.Hiền

Sinh - H.Hương

MT - D.Anh

NNgữ - Th.Vân

 

 

Toán - Tr.Dũng

Địa - Ng.Hiền

Nhạc - Thảo

 

Tin - Ngọc

Sinh - H.Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Th.Dục - Hùng

 

 

 

 

 

 

 

Th.Dục - Hùng

 

 

 

 

 

 

 

Tin - Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 78

GVCN: Phạm Thị Tố Loan

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Tin - Ngọc

Th.Dục - Hùng

Sinh - H.Hương

NNgữ - K.Chi

Sinh - H.Hương

Sử - Tr.Thúy

 

 

GDCD - T.Loan

Th.Dục - Hùng

Địa - Ng.Hiền

NNgữ - K.Chi

Địa - Ng.Hiền

Văn - T.Loan

 

 

MT - D.Anh

Văn - T.Loan

Toán - C.Thái

Toán - C.Thái

Văn - T.Loan

Nhạc - Thảo

 

 

Toán - C.Thái

CNghệ - Đạo

Toán - C.Thái

 

Văn - T.Loan

Tin - Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Sử - Tr.Thúy

 

 

 

 

 

 

 

Lí - Hưng

 

 

 

 

 

 

 

NNgữ - K.Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 81

GVCN: Phạm Thị Tâm

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Th.Dục - Hùng

Văn - Hồng

Toán - Q.Thái

Sinh - Tâm

Văn - Hồng

Sử - X.Hương

 

 

Th.Dục - Hùng

Văn - Hồng

Toán - Q.Thái

Hóa - Tr.Hoa

Văn - Hồng

Tin - Đ.Huệ

 

 

NNgữ - Lương

Sử - X.Hương

CNghệ - Long

 

GDCD - ViLa

Tin - Đ.Huệ

 

 

NNgữ - Lương

Toán - Q.Thái

Sinh - Tâm

 

Hóa - Tr.Hoa

Toán - Q.Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Lí - Long

 

 

CNghệ - Long

 

 

 

 

MT - B.Vân

 

 

Nhạc - Thảo

 

 

 

 

Địa - Q.Thắng

 

 

NNgữ - Lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 82

GVCN: Mạch Thị Hồng

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

NNgữ - Lương

Lí - Long

Th.Dục - Hùng

Toán - Như

Hóa - Tr.Hoa

Nhạc - Thảo

 

 

Hóa - Tr.Hoa

GDCD - ViLa

Th.Dục - Hùng

MT - B.Vân

Sinh - Tâm

NNgữ - Lương

 

 

Sử - X.Hương

CNghệ - Long

Toán - Như

 

Văn - Hồng

NNgữ - Lương

 

 

Văn - Hồng

Tin - Đ.Huệ

Toán - Như

 

Tin - Đ.Huệ

Sinh - Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Địa - Q.Thắng

 

 

Sử - X.Hương

 

 

 

 

Văn - Hồng

 

 

CNghệ - Long

 

 

 

 

Văn - Hồng

 

 

Toán - Như

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 83

GVCN: Trần Thị Hoa

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - Bé

Sử - X.Hương

Văn - Bé

NNgữ - H.Nga

Toán - Đ.Huệ

Tin - Đ.Huệ

 

 

Văn - Bé

Văn - Bé

GDCD - ViLa

NNgữ - H.Nga

Toán - Đ.Huệ

Sinh - Tâm

 

 

Toán - Đ.Huệ

Tin - Đ.Huệ

Th.Dục - Hùng

 

CNghệ - Lệ

Sử - X.Hương

 

 

Hóa - Tr.Hoa

Nhạc - Thảo

Th.Dục - Hùng

 

Sinh - Tâm

Toán - Đ.Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

NNgữ - H.Nga

 

 

Địa - Q.Thắng

 

 

 

 

CNghệ - Lệ

 

 

MT - B.Vân

 

 

 

 

Hóa - Tr.Hoa

 

 

Lí - Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 84

GVCN: Đinh Thị Huệ

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Văn - T.Loan

Toán - Đ.Huệ

Hóa - Diễm

Văn - T.Loan

CNghệ - Lệ

Sinh - Tâm

 

 

Sử - X.Hương

Toán - Đ.Huệ

Sinh - Tâm

Văn - T.Loan

Địa - Q.Thắng

CNghệ - Lệ

 

 

NNgữ - H.Nga

Th.Dục - Hùng

NNgữ - H.Nga

 

Toán - Đ.Huệ

Tin - P.Thanh

 

 

Toán - Đ.Huệ

Th.Dục - Hùng

NNgữ - H.Nga

 

Lí - Long

Văn - T.Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

GDCD - ViLa

 

 

Nhạc - Thảo

 

 

 

 

Tin - P.Thanh

 

 

Hóa - Diễm

 

 

 

 

MT - B.Vân

 

 

Sử - X.Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 85

GVCN: Lê Thị Xuân Hương

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

NNgữ - G.Loan

Văn - T.Loan

Tin - P.Thanh

Sinh - H.Hương

NNgữ - G.Loan

Tin - P.Thanh

 

 

Nhạc - Thảo

Văn - T.Loan

Toán - D.Chi

Toán - D.Chi

NNgữ - G.Loan

Sử - X.Hương

 

 

Văn - T.Loan

Hóa - Diễm

Địa - Q.Thắng

 

Toán - D.Chi

Th.Dục - Thành

 

 

Văn - T.Loan

GDCD - ViLa

Lí - Long

 

Toán - D.Chi

Th.Dục - Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

MT - B.Vân

 

 

Hóa - Diễm

 

 

 

 

Sinh - H.Hương

 

 

Sử - X.Hương

 

 

 

 

CNghệ - Lệ

 

 

CNghệ - Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 86

GVCN: Hồ Thị Diễm Chi

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Nhạc - Thảo

GDCD - ViLa

Văn - Đ.Hoa

Sử - Th.Hiền

Toán - D.Chi

Sinh - H.Hương

 

 

NNgữ - G.Loan

Lí - Long

Hóa - Diễm

Sinh - H.Hương

Toán - D.Chi

Văn - Đ.Hoa

 

 

NNgữ - G.Loan

CNghệ - Oanh

CNghệ - Oanh

 

Th.Dục - Thành

Văn - Đ.Hoa

 

 

Toán - D.Chi

Tin - P.Thanh

Toán - D.Chi

 

Th.Dục - Thành

Sử - Th.Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Văn - Đ.Hoa

 

 

MT - B.Vân

 

 

 

 

Địa - Q.Thắng

 

 

Tin - P.Thanh

 

 

 

 

NNgữ - G.Loan

 

 

Hóa - Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 87

GVCN: Trần Thị Thanh Hiền

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Toán - Cách

Hóa - Nam

Địa - Q.Thắng

Văn - Đ.Hoa

Toán - Cách

Văn - Đ.Hoa

 

 

Toán - Cách

Nhạc - Thảo

Văn - Đ.Hoa

Văn - Đ.Hoa

Hóa - Nam

Sử - Th.Hiền

 

 

CNghệ - Oanh

Th.Dục - Thành

Sử - Th.Hiền

 

Lí - Long

MT - B.Vân

 

 

NNgữ - G.Loan

Th.Dục - Thành

CNghệ - Oanh

 

Sinh - H.Hương

Toán - Cách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Tin - P.Thanh

 

 

NNgữ - G.Loan

 

 

 

 

GDCD - ViLa

 

 

NNgữ - G.Loan

 

 

 

 

Sinh - H.Hương

 

 

Tin - P.Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 88

GVCN: Dương Quang Thái

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Sử - Th.Hiền

NNgữ - Lương

Sử - Th.Hiền

Văn - H.Thanh

Th.Dục - Thành

Toán - Q.Thái

 

 

Hóa - Dung

MT - B.Vân

Văn - H.Thanh

Văn - H.Thanh

Th.Dục - Thành

Toán - Q.Thái

 

 

Nhạc - Thảo

Toán - Q.Thái

GDCD - ViLa

 

Hóa - Dung

Sinh - H.Hương

 

 

CNghệ - Oanh

CNghệ - Oanh

Toán - Q.Thái

 

Tin - P.Thanh

Tin - P.Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Sinh - H.Hương

 

 

NNgữ - Lương

 

 

 

 

Lí - Long

 

 

NNgữ - Lương

 

 

 

 

Văn - H.Thanh

 

 

Địa - Q.Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 91

GVCN: Nguyễn Thị Bích

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

NNgữ - H.Nga

Văn - Bích

Văn - Bích

Sinh - Tr.Hoa

GDCD - Trúc

Sử - Th.Hiền

 

 

Hóa - Nam

MT - D.Anh

Văn - Bích

Toán - Như

Lí - Lệ

Hóa - Nam

 

 

Văn - Bích

Toán - Như

Sinh - Tr.Hoa

 

Tin - P.Thanh

Th.Dục - Tuấn

 

 

Địa - Trúc

Toán - Như

Tin - P.Thanh

 

CNghệ - Trinh

Th.Dục - Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Lí - Lệ

 

 

Địa - Trúc

 

 

 

 

NNgữ - H.Nga

 

 

Toán - Như

 

 

 

 

NNgữ - H.Nga

 

 

Văn - Bích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 92

GVCN: Võ Đình Nhì

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

Lí - Lệ

CNghệ - Trinh

Văn - Nhì

Toán - C.Vân

Văn - Nhì

Sinh - Nam

 

 

Địa - Trúc

Hóa - Nam

Tin - P.Thanh

Toán - C.Vân

Văn - Nhì

MT - D.Anh

 

 

Sinh - Nam

Toán - C.Vân

Tin - P.Thanh

 

Th.Dục - Tuấn

Văn - Nhì

 

 

Hóa - Nam

Toán - C.Vân

Sử - Th.Hiền

 

Th.Dục - Tuấn

Văn - Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

NNgữ - G.Loan

 

 

Lí - Lệ

 

 

 

 

NNgữ - G.Loan

 

 

GDCD - Trúc

 

 

 

 

Địa - Trúc

 

 

NNgữ - G.Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 93

GVCN: Dương Thị Mỹ Lệ

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

NNgữ - K.Loan

Toán - Như

Toán - Như

Địa - Trúc

Sử - Th.Hiền

Lí - Lệ

 

 

Lí - Lệ

Toán - Như

Văn - Bé

GDCD - Trúc

Địa - Trúc

CNghệ - Trinh

 

 

Văn - Bé

Tin - P.Thanh

Th.Dục - Tuấn

 

Sinh - Nam

NNgữ - K.Loan

 

 

Văn - Bé

Văn - Bé

Th.Dục - Tuấn

 

Hóa - Dung

NNgữ - K.Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Sinh - Nam

 

 

Toán - Như

 

 

 

 

Hóa - Dung

 

 

MT - D.Anh

 

 

 

 

Tin - P.Thanh

 

 

Văn - Bé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 94

GVCN: Võ Thị Bé

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

GDCD - Trúc

Văn - Bé

NNgữ - K.Loan

Th.Dục - Tuấn

Toán - C.Vân

MT - D.Anh

 

 

NNgữ - K.Loan

Tin - P.Thanh

Sử - Th.Hiền

Th.Dục - Tuấn

Toán - C.Vân

Tin - P.Thanh

 

 

NNgữ - K.Loan

Sinh - Nam

Văn - Bé

 

Địa - Trúc

Lí - Lệ

 

 

Hóa - Dung

CNghệ - Trinh

Văn - Bé

 

Lí - Lệ

Hóa - Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Toán - C.Vân

 

 

Văn - Bé

 

 

 

 

Toán - C.Vân

 

 

Văn - Bé

 

 

 

 

Sinh - Nam

 

 

Địa - Trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

THCS QUANG TRUNG

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Số 1

 

Lớp 95

GVCN: Phạm Thị Cách

 

(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021)

 

 

 

 

Buổi sáng

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

MT - D.Anh

Tin - P.Thanh

NNgữ - H.Nga

Toán - Cách

Địa - Ng.Hiền

Lí - Trinh

 

 

Sử - Th.Hiền

Lí - Trinh

NNgữ - H.Nga

Toán - Cách

Toán - Cách

Hóa - Hưng

 

 

GDCD - Trúc

Địa - Ng.Hiền

Văn - Bích

 

CNghệ - Trinh

Toán - Cách

 

 

Văn - Bích

Văn - Bích

Văn - Bích

 

Sinh - Nam

Sinh - Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

 

 

Th.Dục - Lê.Huệ

 

 

Tin - P.Thanh

 

 

 

 

Th.Dục - Lê.Huệ